Čo je Energetický certifikát budovy (energetický štítok)?

Často sa vynára otázka, prečo je vlastne potrebná energetická certifikácia budov. Väčšina staviteľov považuje vystavenie energetického certifikátu budovy len za ďalšiu administratívnu prekážku stavebných úradov. Na pochopenie významu sa musíme trochu zamyslieť nad podstatou certifikácie. Zoberme si príklad u elektrických spotrebičov. Chladnička alebo práčka (ktoré patria medzí najväčších spotrebiteľov energie v domácnosti) už musia mať vystavený energetický certifikát oveľa dlhšiu dobu. Pri kúpe takéhoto spotrebiča sme ochotní investovať aj o 20% nákladov navyše (napr. energetická trieda B oproti energetickej triedeA+). Prakticky si môžeme vypočítať, že takýto spotrebič nám ušetrí investované peniaze do 1 alebo 2 rokov. (A navyše máme dobrý pocit, že šetrím životné prostredie).

Ak použijeme rovnakú paralelu na stavby, tak potom je efekt šetrenia znásobený dĺžkou životnosti stavby. Samozrejme, že každý súkromný stavebník si zateplí svoj dom tak, aby bol čo najúspornejší, ale je veľké množstvo stavieb, ktoré sa realizujú len za účelom ďalšieho predaja a v tomto prípade sú náklady nad výstavbu rozhodujúce a budúca spotreba stavby nehrá pri projektovaní žiadnu rolu. Skúste si pozrieť populárne televízne relácie alebo inzeráty na predaj nehnuteľností, koľko z nich má uvedenú ročnú spotrebu energie?

Energetická certifikácia budovy je preto jedným z nástrojov, aby každý staviteľ začal uvažovať o úspornosti a efektívnosti budovy ešte počas jej projektovania. Úsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti prioritami, ktoré sa začínajú dotýkať každého. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie v jednotlivých ekonomikách. Snaha o jej zníženie sa premieta aj do oblasti správy budov a bude mať rovnako vplyv na trh s nehnuteľnosťami. Významným nástrojom sa v tejto súvislosti stáva energetická certifikácia budov.

Predpokladáme, že v budúcom desaťročí bude hrať energetický certifikát budovy dôležitú úlohu pri rozhodovaní o jej kúpe.

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov stanovuje na úrovni EÚ smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/91/ES zo dňa 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov. Jej cieľom je podporovať lepšiu energetickú hospodárnosť budov v spoločenstve, berúc do úvahy vonkajšie klimatické podmienky, ako aj požiadavky na teplotu vnútorného prostredia a hospodárnosť prevádzky budov. Jednou z jej požiadaviek je aj energetická certifikácia budov.

Energetický certifikát budovy

Koľko stojí certifikát?

Energetická certifikácia je povinná:

Energetická certifikácia budov sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:

Využitie energetického certifikátu

Energetický certifikát nemá význam len ako povinný dokument pri kolaudácii novej alebo rekonštruovanej budovy.

Význam Energetického certifikátu pri predaji/kúpe budovy

Mnoho investorov sa pri kúpe nehnuteľnosti zaujíma aj o spotrebu budovy, ktorá bude predstavovať do budúcnosti podstatnú zložku nákladov na prevádzku. Môže preto dôjsť k paradoxnej situácii, že dve podobné vedľa seba stojace budovy budú mať podstatne odlišnú cenu, nakoľko z perspektívy napríklad 10 rokov sa prevádzkové náklady horšej budovy môžu vyšplhať aj na hodnotu 10% nákupnej ceny. Predpokladá sa preto, že dokonalé izolovanie plášťa budovy už pri výstavbe sa prejaví nielen na úsporách prevádzkových nákladov, ale aj na zvýšenej cene pri predaji stavby.

Energetický certifikát a prenájom

Nízke prevádzkové náklady pri prenájme budovy sú dôležité aj pre nájomníkov v kancelárskych budovách. Tu sa však neprejavuje rozdiel medzi kvalitne tepelne izolovanou budovou a neizolovanou budovou, pretože výšku nákladov (zvyčajne za služby) si určuje majiteľ budovy a okrem samotného vykurovania tam zahŕňa aj náklady na vodu, elektrinu, upratovanie a podobne. Napriek tomu, cena "služieb" pri prenájme môže zohrávať dôležitú roľu pri rozhodovaní o prenajatí priestorov.

Energetický certifikát a reálne merania

Energetický certifikát je možné použiť aj pri porovnávaní skutočných hodnôt s nameranými. Výpočet energetickej hospodárnosti budovy stanoví priemernú spotrebu budovy pri definovaných prevádzkových podmienkach. Pokiaľ sa namerané hodnoty príliš odlišujú od vypočítaných hodnôt je potrebné zistiť príčinu nezrovnalostí. Príčiny môžu byť nasledovne:

 • Neboli správne definované príkony/výkony všetkých spotrebičov, prípadne niektoré podstatné spotrebiče boli opomenuté.
 • Stavba má závažne tepelnoizolačné poruchy a tepelné mosty, s ktorými sa pri výpočte tepelných strát a energetického certifikátu vôbec nepočítalo.
 • Nesprávna prevádzka budovy a regulácia môže spôsobiť, že sa často vetrá oknami, vstupné dvere sú otvorené a podobne.

Zákony

 • Zbierka zákonov č. 300/2012

  ZÁKON z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ich predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • Vyhláška č. 324

  324 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Vyhláška č. 364

  364 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Zbierka zákonov SR ­ 555/2005 Z. z. znenie 1. 1. 2017

  Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.