Často kladené otázky

Čo je to Energetický certifikát?

Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A-G (ako na elektrospotrebičoch).

Podľa akého zákona je potrebné dokladovať Energetický certifikát?

Je to zákon č. 555/2005 Z.z. o Energetickej hospodárnosti budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Zákon č. 555/2005 Z.z. O Energetickej hospodárnosti budov je vykonávaný vyhláškou č. 311/2009 Z.z..

Kto môže vykonávať Energetickú certifikáciu?

Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou.

Čo mi dáva Energetický certifikát?

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia popisuje skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.

Kedy je povinná Energetická certifikácia?

Pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy, pri dokončení významnej obnovy.

Kedy potrebujem Energetický certifikát a kedy Projektové energetické hodnotenie?

Energetický certifikát je potrebný pri predaji, prenájme budovy, pri ukončení novostavby alebo významnej obnove budovy ( zateplenie, nadstavba ....). Projektové energetické hodnotenie ste povinný dokladovať pri žiadosti o stavebné povolenie.

Je potrebná termovízia pri tvorbe energetického certifikátu?

Termovízny snímok nie je nutnosťou pri vypracovaní ECB. Jeho špecifickosťou je, že rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím musí byť minimálne 15° čo sa teda v letných a zimných mesiacoch ťažko dosahuje a tým je kvalita práce veľmi obmedzená.

Aké podklady vyžadujete na vypracovanie energetického certifikátu?

Na vypracovanie certifikátu sú nutné projekty architektúry a vykurovania, technické správy, otvorové konštrukcie – buď technické listy alebo certifikáty a prípadné zmeny zaznamenané pri realizácií, ktoré nie sú uvedené v projekte.

Môžem niekde vyplniť objednávku online?

Áno, pre objednávku ECB onlin stačí navštíviť sekciu Objednávka.

Zákony

 • Zbierka zákonov č. 300/2012

  ZÁKON z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ich predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • Vyhláška č. 324

  324 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Vyhláška č. 364

  364 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Zbierka zákonov SR ­ 555/2005 Z. z. znenie 1. 1. 2017

  Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vaše otázky