Často kladené otázky

Zmeny po roku 2020

Podľa smernice Európskej únie budú musieť byť všetky nové budovy postavené po roku 2020 v takmer nulovom štandarde a Slovensko nebude výnimkou. Znamená to, že nové budovy budú musieť získať energetický certifikát najvyššej energetickej triedy.

Zdroje:
https://www.istavebnictvo.sk/clanky/domy-s-takmer-nulovou-spotrebou-energie-povinne-od
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/499215-pravidla-pre-domy-sa-sprisnia-stat-da-dotacie/

Čo je to energetický certifikát?

Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A (mimoriadne úsporná budova) až G (mimoriadne nehospodárna budova). Na základe vlastníctva energetického certifikátu potom stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.

Aké podklady vyžadujete na vypracovanie energetického certifikátu?

 1. Všeobecné informácie o stavbe ako číslo parcely, rok kolaudácie, orientácia na svetové strany,
 2. Údaje o konštrukcii a zateplení,
 3. Informácie o kúrení a príprave teplej vody,
 4. Fotografie objektu,
 5. Okvótované nákresy a prierezy objektu.

Platnosť a obnova certifikátu

Platnosť certifikátu je maximálne 10 rokov. Ak sa na budove vykoná významná obnova, je potrebné opätovne ju certifikovať. Majiteľovi certifikovanej nehnuteľnosti vyplýva zo zákona povinnosť uchovávať energetický certifikát počas jeho platnosti. Pri predaji takejto nehnuteľnosti musí majiteľ v inzercii uviesť ukazovateľ energetickej hospodárnosti a certifikát následne odovzdať novému vlastníkovi. Pri prenájme objektu stačí nájomcovi odovzdať kópiu.

Čo mi dáva certifikát?

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia popisuje skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.

Kedy je povinná energetická certifikácia?

Zákonná povinnosť vlastniť energetický certifikát sa týka majiteľov novostavieb, nehnuteľností určených na predaj alebo prenájom a významne obnovených budov, na ktorých zásah do obalovej konštrukcie (najmä zateplením a výmenou pôvodných okien či dverí) presiahol 25% jej plochy.

Je potrebná termovízia pri tvorbe certifikátu?

Termovízny snímok nie je nutnosťou pri vypracovaní ECB. Jeho špecifickosťou je, že rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím musí byť minimálne 15° čo sa teda v letných a zimných mesiacoch ťažko dosahuje a tým je kvalita práce veľmi obmedzená.

Podľa akého zákona je potrebné dokladovať certifikát?

Je to zákon č. 555/2005 Z.z. o Energetickej hospodárnosti budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Zákon č. 555/2005 Z.z. O Energetickej hospodárnosti budov je vykonávaný vyhláškou č. 311/2009 Z.z..

Môžem niekde vyplniť objednávku online?

Áno, pre objednávku ECB online stačí navštíviť sekciu Objednávka.

Zákony

 • Zbierka zákonov č. 300/2012

  ZÁKON z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ich predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 • Vyhláška č. 324

  324 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 30. novembra 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Vyhláška č. 364

  364 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Zbierka zákonov SR ­ 555/2005 Z. z. znenie 1. 1. 2017

  Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.