Ostatné služby

Energetický audit

 • Povinnosť energetického auditu bola zavedená zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý nadobudol účinnosť v decembri 2014
 • Povinnosť pre všetky veľké podniky bez ohľadu spotreby energie
 • Pre overenie nutnosti zabezpečenia energetického auditu je možné sa riadiť aktuálnou definíciou malých, stredných a veľkých podnikov, ktorá je uvedená v Nariadení Európskej komisie č. 651/2014 na str. 70
 • Potreba realizovať každé 4 roky
 • Energetický audit je komplexný dokument s návrhom opatrení zameraných na:
  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií (zatepľovanie, výmena okien a pod.),
  • modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov,
  • systémov prípravy teplej vody,
  • modernizáciu osvetlenia,
  • inštaláciu systémov merania a riadenia,
  • inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Ostatné služby

Typy energetických auditov

Zákonný (na posúdenie subjektu)

 • Splnenie si zákonnej povinosti zákona č.321/2014 Z.z
 • V rámci zákona rozlišujeme 2 typy auditov
  • obchodný – subjekt bez výrobnej technológie, štandardná výmena osvetlenia, vzduchotechniky, starostlivost o pripravu TUV
  • technologický – akákoľvek forma vyššej spotreby energie zdroja, stroja, variabilita zbytkového tepla

"Výzvový" (posúdenie objektu/budovy)

 • Energetický audit a európsky plán 20/20/20 - Cieľom Európskej únie je do roku 2020
  • zvýšiť energetickú efektívnosť budov o 20%
  • zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 20%
  • znížiť emisie skleníkových plynov o 20% v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

V súvislosti s týmto cieľom sa v období 2014-2020 predkladajú žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, ktoré sú určené pre podnikateľov a verejný sektor. Súčasťou týchto žiadostí je aj požiadavka na vypracovanie energetického auditu.